KING Juridisch Adviseur

58e4e38d17778

DIENSTEN

Wij kunnen u bijstaan in de volgende verblijfsrechtelijke kwesties:

• Verblijfsvergunning aanvraag

• Visumaanvraag

• Aanvraag tewerkstellingsvergunning

• Naturalisatie aanvraag

• Rechtsbijstand in uw asielprocedure

• Rechtsbijstand in uw reguliere procedures

• Procesvertegenwoordiging ter terechtzitting

• Procedures ter verkrijging van het Nederlanderschap cq. Nederlands paspoort

Aanvraag verblijfsvergunning

Indien u zich in Nederland wilt vestigen en u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dient u over een machtiging tot voorlopig verblijf te beschikken om tot Nederland te worden toegelaten. Deze machtiging tot voorlopig verblijf kan worden aangevraagd bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst of bij de Nederlandse vertegenwoordiging van een dichtbij zijnde buurland. De duur van deze mvv procedure varieert van 3 tot zes maanden. Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid. Een verblijfsvergunning wordt alleen verleend op basis van internationale verplichtingen, of indien de Nederlandse Staat bij uw toelating een belang heeft, of om redenen van humaniteit.

Beroepsvaardigheden

Een belang voor de Nederlandse Staat wordt vaak aangenomen indien speciale beroepsvaardigheden van de vreemdeling hem geschikt maken voor een bepaalde vacature, welke niet kan worden vervuld door het beschikbare arbeidsaanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt (de verblijfsregeling inzake kennismigratie). De aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning dient door de toekomstige werkgever van de vreemdeling te worden ingediend. Een belang voor de Nederlandse samenleving wordt ook aangenomen, indien de vreemdeling in Nederland zijn of haar onderneming wil opstarten en deze een economische, culturele of sociale waarde voor Nederland heeft.

 

Bestaande band met Nederlandse onderdanen

Een veel voorkomende grond om een verblijfsvergunning toe te kennen is de aanwezigheid van een band met Nederlandse onderdanen. Een verblijfsvergunning kan onder andere worden verleend voor verblijf bij: (toekomstige) echtgenoot of echtgenote, partner, ouders of minderjarige kinderen. Meestal is vereist dat de persoon bij wie verblijf wordt beoogd voldoende financiële middelen heeft om in het onderhoud van de vreemdeling te voorzien. Het inkomens vereiste geldt niet voor verblijf bij minderjarige kinderen.

Tijdelijke verblijfsvergunning

Een vreemdeling die op grond van een optierecht een procedure heeft opgestart bij de civiele kamer van de rechtbank te Den Haag (de zogenaamde nationaliteitsrechter) kan in afwachting van de beslissing op het verzoekschrift een tijdelijke verblijfsvergunning verkrijgen. Deze procedure zal op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap, ten einde het Nederlanderschap vast te stellen, zijn ingediend. Indien het verzoek niet van elke grond is ontbloot, wordt het mvv-vereiste niet tegengeworpen.

Aanvraag visum kortverblijf

Normaal gesproken is het bezit van een geldig visum vereist om tot Nederland te worden toegelaten. Een visum kan worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst, het land van waaruit u naar Nederland wenst te reizen, of bij de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland.

Voor inwoners van een divers aantal landen, zoals onderdanen van de Europese Unie, is een geldig visum niet vereist om toegang tot Nederland te verkrijgen.

Graag geven wij u nader advies, of verlenen wij u bijstand bij uw visumaanvraag.

Onmisbare professionele hulp

De aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning wordt verleend door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De verblijfsvergunning is meestal geldig voor vijf jaar, waarna verlenging kan worden aangevraagd. Indien een aanvraag niet wordt ingewilligd, biedt de Nederlandse wetgeving juridische mogelijkheden om de weigering aan te vechten.

De aanvraag van een verblijfsvergunning kan een lange en gecompliceerde procedure zijn. In veel gevallen is professionele hulp onmisbaar, en ons kantoor staat u daarom graag bij met onze juridische expertise.

Indien u vragen heeft over uw verblijfsrechtelijke mogelijkheden, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

 

Vervolgingsvrees in land van afkomst

Een vreemdeling kan een aanvraag om toelating als vluchteling indienen wanneer die vreest voor vervolging, in zijn land van herkomst, op grond van:

• Zijn ras

• Zijn religie

• Zijn nationaliteit

• Het behoren tot een bepaalde sociale groep

• Lidmaatschap van een bepaalde politieke groepering

Ook kan een vreemdeling toelating verkrijgen indien hij buiten zijn wil Nederland niet kan verlaten.

Andere gronden

Andere gronden voor toekenning van een verblijfsvergunning zijn:

• Studie aan een Nederlandse universiteit of Hogeschool

• Het ondergaan van een medische behandeling

• Het verrichten van arbeid als zelfstandige ondernemer

• Het verrichten van arbeid als kennismigrant

Aanvraag tewerkstellingsvergunning

Indien u naar Nederland wilt komen om hier te werken, dient u meestal in het bezit te zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf voor het beoogde verblijfsdoel en een tewerkstellingsvergunning. Uw werkgever dient deze tewerkstellingsvergunning voor u aan te vragen.

Een tewerkstellingsvergunning wordt verstrekt indien de werkgever aan kan tonen dat de betreffende vacature niet door een Nederlandse onderdaan kan worden vervuld. Dit is een zware bewijslast, waarbij professionele juridische bijstand vaak aangewezen is.

EU/EER

Voor de meeste inwoners van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte is de regelgeving niet zo streng. Zij hebben dezelfde toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt als Nederlandse onderdanen. Een tewerkstellingsvergunning is niet vereist.

Graag verstrekken wij u nadere informatie, en zijn wij u behulpzaam bij het verkrijgen van een:

• Visum

• Machtiging tot voorlopig verblijf

• Tewerkstellingsvergunning

• Verblijfsvergunning

• Toelating als kennismigrant